PAR MŪSU KORPORĀCIJU

 • Fraternitas Arctica principi

  Studentu korporācija nav ideālu cilvēku biedrība. Studentu korporācija ir biedrība, kur cilvēki tiekas pēc ideāliem.  

  Fraternitas Arctica principi un ideāli ir šādi: gods, brīvība, brālība, patriotisms, demokrātija, tieksmes pēc zināšanām 

  lasīt vairāk

 • Fraternitas Arcticas mērķi

  • apvienot krievvalodīgos Latvijas studentus vienotā draudzīgā kopienā, kas balstās uz kopīgiem principiem un ideāliem; 

  • korporācijas biedru attīstība un sevis pilnveidošana;

  • viņu labāko cilvēcisko īpašību izkopšana.

 • F.A.Q. Visbiežāk uzdotie jautājumi.

   Protams, no malas daudzas lietas par korporāciju šķiet nesaprotamas, tāpēc mēs atbildam uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem 

  lasīt vairāk

 • Sazināties ar mums

Fraternitas Arctica principi

Gods

Gods ir morāli ētiska kategorija, kas apvieno daudzas cilvēka īpašības, kuras buršu sabiedrība uzskata par viņa cieņu. Gods daudzējādā ziņā ir līdzīgs cieņai, taču atšķirībā no cieņas tas nepieder cilvēkam pēc dzimšanas, bet tiek iegūts ar centieniem un darbiem, kurus novērtē sabiedrība. Buršam, kurš ir deklarējis savu tiekšanos pēc goda, ir pienākums šo tiekšanos apliecināt ar savu rīcību un darbiem.

Korporācijas goda jēdziena neatņemamas sastāvdaļas ir:

Lojalitāte. Buršam ir jābūt lojālam savai dzimtenei, savai tautai, saviem draugiem un visam tam, kam viņš ir solījis uzticību. Neuzticība, nodevība, krāpšana ir noziegumi pret godu.

Pienākuma apziņa. Buršs apzinās savu pienākumu un rīkojas saskaņā ar to, liekot pienākumu augstāk par savām personiskajām interesēm.

Cieņa. Buršы saglabā savu cieņu, pats to nezaudē un neļauj nevienam to ietekmēt. Buršam ir pienākums cienīt citu cilvēku cieņu.

Uzticība dotajam vārdam. Buršam ir pienākums pildīt savus zvērestus un solījumus, turēt doto vārdu. Mūsu korporācijas moto ir Р.С.Т. (R.S.T.), kas nozīmē Рцы Слово Твёрдо (Rtsy Slovo Tverdo), ko mūsdienu valodā var izteikt kā “Esi uzticīgs savam vārdam”.

Godīgums. Buršs nedrīkst melot un maldināt, nedrīkst piedēvēt sev citu cilvēku sasniegumus un idejas.

Atbildība par saviem vārdiem un darbiem. Buršam ir pienākums uzņemties atbildību par saviem vārdiem un darbiem jebkurā situācijā, neslēpjoties aiz citu cilvēku mugurām, spēt ar cieņu pieņemt uzlikto sodu. 

Taisnīgums. Attiecībās ar citiem buršam jāvadās pēc taisnīguma.

Brīvība

Buršs ir brīvs. Frei ist der Bursch! Burša pienākums ir pieņemt lēmumus pašam, nebūdamam atkarīgam no citu cilvēku viedokļa vai gribas, taču burša brīvību ierobežo viņa atbildība par citu cilvēku brīvību.

Zināšanu apguve

Buršs cenšas apgūt zināšanas visas dzīves garumā, turklāt burši savas zināšanas izmanto visas sabiedrības labā un palīdz citiem buršiem, nododot tālāk savu uzkrāto pieredzi un zināšanas.

Brālība

Ar to saprot garīgu radniecību, kuras mērķis ir pašpilnveidošanās un garīga izaugsme kopīgu ideālu labā.

Patriotisms

Katrs burs ir patriots. Patriotisms ir mīlestība pret dzimteni, tieksme pēc tautas labuma un darbs tautas labā. Fraternitas Arcticas biedri ir Latvijas un Igaunijas patrioti.

Demokrātija

Studentu korporācijas ir demokrātiskas organizācijas, kuras vada ievēlētas amatpersonas.

Tolerance

Studentu korporācijas savās rindās uzņem studentus no dažādām vidēm, sociālā stāvokļa, politiskās pārliecības un konfesionālās piederības. Nacionālās piederības ierobežojumi dažās studentu korporācijās* kalpo vienīgi tam, lai audzinātu atsevišķu korporāciju biedrus nacionālajā garā un saglabātu nacionālo kultūru. Buršs ir buršs neatkarīgi no viņa tautības. 

Burša pienākums ir atturēties no reliģiskas un politiskas aģitācijas citu buršu vidū.

Mūža dalība

Dalība studentu korporācijā ir uz visu mūžu, un korporanti saglabā savas tiesības un pienākumus līdz mūža galam, lai gan, ja vēlas, var no korporācijas izstāties. Katrs korporants var būt biedrs, tostarp goda biedrs, tikai vienā studentu korporācijā Latvijā. Dalība citu valstu studentu korporācijās ir katras korporācijas iekšējs jautājums.

Paukošana

Studentu korporācijas Latvijā apvieno buršus, kuri par savām tiesībām un pienākumu uzskata goda aizstāvēšanu ar zobenu rokā, tomēr šis pienākums var tikt noņemts no burša noteiktu apstākļu dēļ, piemēram: reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa, vecuma u. c., saskaņā ar katras studentu korporācijas iekšējiem noteikumiem individuāli.

Tradīciju saglabāšana

Studentu korporācijas saglabā savas rakstītās un mutvārdu tradīcijas, tāpēc katra burša pienākums ir ievērot vispārējās buršu tradīciju prasības un respektēt citu tradīcijas.

Vecākums

Starppaaudžu komunikācija kā viens no korporācijas struktūras pamatiem atbalsta vecākuma principu, kas balstās uz savstarpēju cieņu un draudzību starp vecākām un jaunākām paaudzēm. 

Mērenība

Burši savā dzīvē ievēro mērenības principu attiecībā uz personīgajām vajadzībām, tostarp alkohola lietošanu.

Internas dzīves slepenība

Buršiem jāievēro iekšējās dzīves apstākļu neizpaušanas princips, ar ko tiek saprasts lēmumu pieņemšanas un savstarpējo attiecību starp korporācijas locekļiem neizpaušana uz ārieni. Katrai korporācijai ir tiesības šo principu attiecināt arī uz citiem jautājumiem. Korporācijas savstarpējās dzīves princips neattiecas uz sabiedrības informēšanu par korporācijas principiem un mērķiem, tās darbību un sasniegumiem.

*Studentu korporācija Fraternitas Arctica uzņem studentus neatkarīgi no viņu tautības, taču kandidātam ir obligāti jāzina krievu valoda un krievu kultūru.

F.A.Q.

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI.

Brālība?

Jā! Brālība ir viens no korporāciju pasaules uztveres un mentalitātes pamatprincipiem. Tā saista visus korporācijas biedrus vienā draudzīgā, nesalaužamā ģimenē, kas ir cietoksnis ikdienā un droša aizmugure biznesa dzīvē un mācībās. Tas izpaužas ne tikai buršu labvēlīgā attieksmē vienam pret otru, bet arī, ja nepieciešams, morālās un materiālās palīdzības sniegšanā, savstarpējā interešu un goda aizstāvēšanā. Brālība saista buršus uz mūžu - bez tās nav iespējama tādu organizāciju kā studentu korporācijas pastāvēšana. Pats latīņu vārds “Fraternitas” nozīmē brālību.

Tradīcijas?

Jā! Tradīcijas ir viena no galvenajām studentu korporācijas iekšējās dzīves iezīmēm, kas vieno studentus. Tās arī saista organizāciju ar pagātni, ar tās saknēm. Korporāciju iekšējā dzīve ir saistīta ar tradīcijām un paražām, kas aizsākās viduslaiku studentu brālībās. Šīs paražas un tradīcijas nav pazemojošas, un daži tradicionālie rituāli ir ļoti skaisti un paliek atmiņā uz visu mūžu. Nevajadzētu baidīties no vārda “rituāli”, jo buršu rituāliem nav nekāda sakara ar reliģiju vai brīvmūrniecību, iestāšanas kuros buršiem ir stingri aizliegta, bet drīzāk tie ir līdzīgi bruņinieku un virsnieku rituāliem.

Tikai vīriešu sastāvs?

Jā! Tas ir saistīts ar to, ka vēsturiski (līdz pat divdesmitā gadsimta sākumam) augstāko izglītību varēja saņemt tikai vīrieši. Tāpēc studentu korporācijās (kas ir konservatīvas organizācijas) vienmēr ir bijuši viena dzimuma pārstāvji. Viens no korporācijas uzdevumiem ir audzināt jaunos studentus par bruņiniekiem un džentlmeņiem, jo īpaši tāpēc, ka tikai vīriešu sastāvs stiprina topošā burša raksturu un garu, kā arī attīsta brālības sajūtu organizācijas biedru starpā. Tomēr mūsu korporācija draudzējās un sadarbojas ar studenšu korporācijām (pirmā studenšu korporācija Latvijā - “Daugaviete” tika dibināta Rīgā 1921. gadā; šobrīd mūsu pilsētā darbojas vienīgā krievu studenšu korporācija pasaulē “Sororitas Tatjana”), kas izpaužas kopīgos pasākumos (piemēram, balles, literārie vakari, ekskursijas u. c.) un draudzīgās attiecībās starp studentiem un studentēm.

Politika? Reliģija?

Nē! Studentu korporācijas vienmēr ir stāvējušas ārpus politikas un ārpus reliģijas. Pati politisko un reliģisko tēmu apspriešana buršu starpā tika un tiek uzskatīta par sliktu un pat sodāmu pārkāpumu. Iemesls šādai attieksmei pret politiku un reliģiju ir tas, ka korporācijas biedru vidū vienmēr ir bijuši, ir un būs cilvēki ar dažādiem politiskiem un reliģiskiem uzskatiem, dažādu politisko partiju, kustību un konfesiju locekļi.  

Lai gan korporantu vidū vienmēr ir bijuši daudzi valstsvīri un dažāda mēroga sabiedriskie darbinieki, visas politiskās diskusijas vienmēr ir palikušas aiz durvīm. Korporācijas savos locekļos veicina patriotismu - Tēvzemes mīlestību (nejaucot to ar mīlestību pret kārtējo valdību) un visādi nosoda reakcionārismu un radikālismu. Tolerance (tas klasiskā izpratnē) pret politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem vienmēr ir bijusi un paliek korporatīvās dzīves pamatprincips, un, iespējams, tieši pateicoties tam, mēs esam pārdzīvojuši gadsimtus un sociālekonomisko veidojumu maiņas, nepieviļot savus principus.

Alkohols?

Jā! Tomēr mērenu dzeršanu nevajadzētu jaukt ar žūpošanu un cilvēka cieņas zaudēšanu. Korporācijā alkohola lietošana (un populārākais alkoholiskais dzēriens buršu vidē ir alus) ir stingri reglamentēta, jo pastāv noteikta un absolūti unikāla dzeršanas kultūra. Neierobežotību un dzeršanu burši vienmēr nosodīja, jo katram korporantam ir jādzer mēreni, nezaudējot savu seju, godu un cieņu. Un tieši buršu vidē vājprātīgi jaunieši kļūst par spēcīgiem cilvēkiem, kuri skaidri zina savu mēru. Galu galā korporatīva mielasta īstais mērķis ir jautri pavadīt laiku interesantu, sakarīgu cilvēku kompānijā, dziedot dziesmas, kuras burši zina ļoti daudz, un nesteidzīgās, patīkamās sarunas par visdažādākajām tēmām. Turklāt korporantu ballītē var piedalīties pat pārliecināti atturībnieki, jo alus uz galda ir tradīcija, bet ne pienākums.

Paukošana?

Jā! Jau kopš 18. gadsimta viens no studentu korporāciju dzīves stūrakmeņiem ir paukošana. Burši uzskata, ka rapieris ir goda, drosmes un varonības simbols. Paukošana palīdz jaunajam studentam pārvarēt savas bailes 

un kļūt drosmīgam. Viens no galvenajiem buršu dzīves principiem bija un ir disciplīna, atbildība par saviem darbiem un rīcību. Tieši paukošana un Goda tiesa ļauj uzturēt šos principus. Goda lietu kārtošana ar Goda tiesas un rapiera starpniecību dod īpašu nozīmi buršu savstarpējām attiecībām un viņu uzvedībai, kas krasi atšķiras no attiecībām starp neburšiem. Tomēr divkaujas pašlaik nav izplatīta parādība korporācijā, un buršs var tikt atbrīvots no pienākuma paukot pamatotu iemeslu dēļ.

Atņem laiku no studijām?

Nē! Korporācijas biedri tiek iedalīti divās lielās kategorijās: aktīvie biedri (saukti arī par aktīviem, tie ir fuksi, fehtbodisti un komilitoņi) un neaktīvie biedri (filistri – vai komilitoņi, kuri ir pabeiguši studijas un paziņoja par to Konventam). Aktīvos tā sauc tāpēc, ka šīs statuss ietver sevī uzticēto pienākumu pildīšanu, kā arī obligāto korporācijas pasākumu apmeklēšanu, kas, protams, prasa zināmu laiku. Taču nevajadzētu aizmirst, ka, raugoties no personas, kas ir tālu no korporācijas dzīves viedokļa, tas ir laika zaudējums, ko pilnībā kompensē šajos pasākumos gūtā pieredze, zināšanas un prasmes (korporāciju ideāls ir harmoniski attīstīta personība). Jāatceras arī, ka daudzi izcili zinātnieki un profesori, piemēram, Mihails Lomonosovs, Justs fon Lībigs vai Pauls Stradiņš, bija burši, un viņu piederība studentu korporācijām netraucēja viņiem kļūt par zinātnes dižgariem. Buršam jāprot pareizi pārvaldīt savu laiku, kas mūsdienās ir viena no panākuma nosacījumiem.

Vienots apģērbu stils?

Jā! Šajā gadījumā tas nozīmē lietišķu stilu - uzvalks, krekls, kaklasaite un korporanta atšķirības zīmes, kas ļauj viņam izcelties ne tikai studentu, bet arī jebkurā citā vidē. Šīs atšķirības zīmes ir: deķelis (korporanta galvassega), lente ar korporācijas krāsām, ko nēsā pār labo plecu, nozīmīte, ko nēsā žaketes atlokā, un bircipfelis (kabatas pulksteņa piespraude). Šīs regālijas norāda uz burša piederību konkrētai korporācijai un ir īpašas lepnuma un rūpes priekšmets. Korporanti pret savām krāsainajām regālijām izturas tikpat dievbijīgi kā pret savas korporācijas krāsām un ģerboni. Kopumā vienots stils, kā arī individuālas regālijas, piemēram, lentīte vai nozīmīte, ir arī ļoti spēcīgs vienojošs faktors, kas ļauj buršiem atpazīt vienam otru, pat neatrodoties korporācijas sienās.